Tất cả

THỨ HAI THỨ BA THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
06.00 – 07.00 Lớp Yoga

(Hip Opening)

06.20 – 07.20

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
Manish

Lớp Yoga

(Sun Series)

06.20 – 07.20

Ganga
Lớp Yoga

(Hatha Dynamic)

06.20 – 07.20

Army

Lớp Yoga

(Core)

06.20 – 07.20

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
Maan

Lớp Group-X

(Shape up)

07.00 – 07.50

Peo
Lớp Yoga

(Hatha Dynamic)

06.20 – 07.20

Arya

Lớp Yoga

(Asana)

06.20 – 07.20

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
Ganga
Lớp Yoga

(Power)

06.20 – 07.20

Ganga

Lớp Yoga

(Asana)

06.20 – 07.20

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
Maan

Lớp Group-X

(Bum n Tum)

07.00 – 07.50

Nova
Lớp Yoga

(Hip Opening)

06.20 – 07.20

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
Arya

Lớp Yoga

(Back & Twist)

06.20 – 07.20

Sekhar
Lớp Yoga

(Artistic)

06.45 – 07.45

Arya
Lớp Yoga

(Sun Series)

06.45 – 07.45

Ganga
07.00 – 08.00
08.00 – 09.00 Lớp Group-X

(Sexy dance)

08.00 – 08.50

Vie

Lớp Yoga

(Sun Series)

08.00 – 09.00

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
James

Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

08.00 – 09.00

Arya
Lớp Yoga

(Sun Series)

08.00 – 09.00

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
Maan

Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

08.00 – 09.00

Army
Lớp Group-X

(Core)

08.00 – 08.50

Nova

Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

08.00 – 09.00

Arya

Lớp Yoga

(Back Bend)

08.00 – 09.00

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
Army
Lớp Yoga

(Asana)

08.00 – 09.00

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
Arya

Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

08.00 – 09.00

Ganga
Lớp Group-X

(Zumba)

08.00 – 08.50

Giáo viên mới

Lớp Yoga

(Core)

08.00 – 09.00

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
Ganga

Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

08.00 – 09.00

Sekhar
Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

08.00 – 09.00

Arya
Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

08.00 – 09.00

Ganga
09.00 – 10.00 Lớp Yoga

(Hip Opening)

09.30 – 10.30

James
Lớp Yoga

(Asana)

09.30 – 10.30

Ganga
Lớp Yoga

(Morning Series)

09.30 – 10.30

Army
Lớp Yoga

(Hatha Dynamic)

09.30 – 10.30

Ganga
Lớp Yoga

(Asana)

09.30 – 10.30

Sekhar
10.00 – 11.00 Lớp Group-X

(Sexy dance)

10.00 – 11.50

Giáo viên mới

Lớp Yoga

( Yoga nâng cao dac biet )

10.30 – 12.00

Phu thu 150k/Buoi
Bharat
Lớp Group-X

(Shape up)

10.00 – 10.50

Peo
11.00 – 12.00 Lớp Group-X

(Pull CX)

11.00 – 12.00

Nova

Lớp Yoga

(Astanga)

11.25 – 12.25

Cho nguoi kha gioi
Ganga

Lớp Yoga

(Back & Twist)

12.30 – 13.15

Ganga
Lớp Yoga

(Core)

11.25 – 12.25

Cho nguoi kha gioi
Arya

Lớp Group-X

(Dance Fitness)

11.50 – 12.40

Joy

Lớp Yoga

(Balance)

12.30 – 13.15

Arya
Lớp Yoga

(Power)

11.25 – 12.25

Cho nguoi kha gioi
Manish

Lớp Group-X

(Kick Boxing)

11.50 – 12.40

AT

Lớp Yoga

(Back Bend)

12.30 – 13.15

Manish
Lớp Yoga

(Hatha Dynamic)

11.25 – 12.25

Cho nguoi kha gioi
Army

Lớp Group-X

(Sexy dance)

11.50 – 12.40

Giáo viên mới

Lớp Yoga

(Core)

12.30 – 13.15

Army
Lớp Yoga

(Astanga)

11.25 – 12.25

Cho nguoi kha gioi
Maan

Lớp Group-X

(Fitball)

11.50 – 12.40

Lana

Lớp Yoga

(Sivanada)

12.30 – 13.15

Maan
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00 Lớp Group-X

(Bolywood Dance)

14.00 – 14.50

Chiaki

Lớp Yoga

(Yoga for Beginner)

14.15 – 15.15

Cho nguoi moi tap – (Studio 2)
Army

Lớp Yoga

(Chua thoai hoa cot song, dot song co)

15.30 – 16.30

Army
Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

14.15 – 15.15

Cho nguoi moi tap – (Studio 2)
Arya

Lớp Yoga

(Chua tien dinh)

15.30 – 16.30

Arya
Lớp Group-X

(Step n Crunch)

14.00 – 14.50

Nova

Lớp Yoga

(Yoga for Beginner)

14.15 – 15.15

(Studio 2)
Ganga

Lớp Yoga

(Chua thoat vi dia dem)

15.30 – 16.30

Kundan
Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

14.15 – 15.15

(Studio 2)
Arya

Lớp Yoga

(Chua thoai hoa cot song, dot song co)

15.30 – 16.30

Army
Lớp Group-X

(Zumba)

14.00 – 14.50

Alice

Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

14.15 – 15.15

Cho nguoi moi tap – (Studio 2)
Sekhar

Lớp Yoga

(Chua thoat vi dia dem)

15.30 – 16.30

Ganga
Lớp Yoga

(Core)

14.15 – 15.15

Ishant

Lớp Yoga

( Yoga nâng cao )

15.30 – 16.30

Phu thu 100k/buoi
Army
Lớp Yoga

(Power)

14.15 – 15.15

Ganga

Lớp Yoga

(Yoga nang cao)

15.30 – 16.30

Phu thu 100k/buoi
Ganga

Lớp Group-X

(Core)

16.00 – 17.50

Peo

Lớp Group-X

(Kick Boxing)

17.00 – 18.00

Giáo viên mới

Lớp Yoga

(Hip Opening)

17.35 – 18.35

Ganga
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00 Lớp Group-X

(Rosy)

17.15 – 18.05

Alice

Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

17.35 – 18.35

Cho nguoi moi tap
Ganga

Lớp Yoga

(Asana)

17.45 – 18.45

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
Kundan

Lớp Group-X

(Bum n Tum)

18.20 – 19.10

Peo

Lớp Group-X

(Step n Crunch)

19.30 – 20.20

Nova

Lớp Yoga

(Core)

19.30 – 20.30

Kundan
Lớp Group-X

(Sexy dance)

17.15 – 18.05

Vie

Lớp Yoga

(Core)

17.45 – 18.45

Giáo viên mới

Lớp Group-X

(Belly dance)

18.20 – 19.10

Ann

Lớp Group-X

(Power Training)

19.30 – 20.20

Nova

Lớp Yoga

(Hip Opening)

19.30 – 20.30

Army
Lớp Group-X

(Shape up)

17.15 – 18.05

Peo

Lớp Yoga

(Chua thoai hoa cot song, dot song co)

17.45 – 18.45

Ganga

Lớp Group-X

(Sexy dance)

18.20 – 19.10

Rosy

Lớp Group-X

(Zumba)

19.30 – 20.20

Vie

Lớp Yoga

(Back Bend)

19.30 – 20.30

Ganga
Lớp Group-X

(Step n Crunch)

17.15 – 18.05

Nova

Lớp Yoga

(Yoga for beginner)

17.35 – 18.35

Cho nguoi moi tap
Ganga

Lớp Yoga

(Back Bend)

17.45 – 18.45

Cho nguoi kha gioi – (Studio 2)
Arya

Lớp Group-X

(Bollywood dance)

18.20 – 19.10

Chiaki

Lớp Group-X

(Belly dance)

19.30 – 20.20

Ann

Lớp Yoga

(Balance)

19.30 – 20.30

Ganga
Lớp Group-X

(Power Traning)

17.15 – 18.05

Nova

Lớp Yoga

(Yoga for Beginner)

17.35 – 18.35

Cho nguoi moi tap
James

Lớp Yoga

(Asana)

17.45 – 18.45

Cho nguoi kha gioi – ( Studio2 )
Ganga

Lớp Group-X

(Zumba)

18.20 – 19.10

Alice

Lớp Group-X

(Shape up)

19.30 – 20.20

Peo

Lớp Yoga

(Sivanada)

19.30 – 20.30

James
Lớp Group-X

(Zumba)

17.15 – 18.05

Giáo viên mới

Lớp Yoga

(Back & Twist)

17.35 – 18.35

Army

Lớp Group-X

(Jumpolin)

18.00 – 19.00

Nova
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
Click vào tên lớp học để tìm hiểu thông tin chi tiết